Đăng ký

Link: register.ldu.vn / DangKy.ldu.vn

Đăng ký vào cộng đồng UNI.ldu.vn dành cho các trường đại học

Vui lòng điền biểu mẫu đăng ký Register.UNI.ldu.vn để được tạo website YourCVname.UNI.ldu.vn với UNI là thương hiệu trường đại học của bạn. 

Đăng ký vào cộng đồng BRAND.ldu.vn dành cho các thương hiệu lớn

Vui lòng điền biểu mẫu đăng ký Register.BRAND.ldu.vn để được tạo website YourCVname.BRAND.ldu.vn với BRAND là thương hiệu của các tổ chức lớn.